ENEOS | oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny

(0) ks:
 x 

Váš nákupný košík je prázdny

Výrobca

OBCHODNÉ PODMIENKY

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Všeobecné obchodné podmienky

1) Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou IB - Auto, s.r.o., SNP 1196/28, 026 01 Dolný kubín, IČO: 47 592 231 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ŽILINA, odiel S.r.o., vložka 61447/L,  IČ DPH: SK2023994654 (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.eneos.sk typ internetového obchodovania B2B, B2C podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

2.) Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.www.eneos.sk.sk  (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

3) Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.www.eneos.sk.sk  (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

4) Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok II

Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1) Kupujúci si objednáva tovar po prihlásení na našu internetovú stránku www.eneos.sk  a prostredníctvom jednotlivých krokov na našej internetovej stránke predávajúci vytvára (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

 2) Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,vymazať", ktorým  kupujúci vymaže obsah  riadku objednávky. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak sa vám zmení  obrazovka a zobrazí sa hlásenie:,, Vaša objednávka s č.......... bola prijatá“. 

 3) Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu.

Článok III

Cena a platobné podmienky

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:  

- na dobierku,

- prevodom na účet 3253713758/0200  

- na faktúru, po dohode so spol. IB – Auto, s.r.o.  

- v hotovosti.

 1)Na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu formou dodacieho listu, musí byť vystavený daňový doklad do 14 dní od dodania tovaru.

 2) Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad, plus dodací list.

 3)Ak nie je dohodnuté inak, štandardný spôsob doručovania faktúr  kupujúcemu je formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu evidovanú u predávajúceho ako fakturačný e-mail.

 4)Faktúra so zaručeným digitálnym podpisom  vystavená predávajúcim a zaslaná na fakturačný e-mail kupujúceho,  slúži ako daňový doklad.

 5)Kupujúci je povinný na doručený e-mail s faktúrou reagovať, a to tým, že pošle predávajúcemu odpoveď o prečítaní a doručení faktúry na e-mailovú adresu predávajúceho.

 6)Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu ak  mu faktúra vystavená elektronicky so zaručeným podpisom nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti kupujúceho, nie je predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. 

Článok IV

Dodacia lehota a doprava tovaru

1) Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho pri opätovnom otvorení objednávky.

 2) Doprava tovaru bude realizovaná našimi prepravcami  a spoločnosťami vykonávajúcu prepravu tovaru.  

 3) V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (zámena tovaru). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

 4) Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody na tovare pre akýkoľvek tovar dodaný predávajúcim na základe objednávok kupujúceho, sú stanovené v jednotlivých objednávkach. Pri dodaní tovaru našim dopravcom,  nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste odovzdania tovaru uvedeného na dodacom liste. Ak miesto odovzdania tovaru nie je v dodacom liste určené, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho  momentom prevzatia tovaru.

Článok V

Podmienky dodania tovaru

1) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 2) Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

 1. a) doprava na adresu určenú kupujúcim - doprava IB – Auto, s.r.o. pri odbere nad sumu 100 EUR bez DPH – 0 EUR,
 2. b) doprava na adresu určenú kupujúcim EMS, GLS  - pri odbere do sumy  100 € bez DPH- 4,50 bez DPH €,
 3. c) doprava na adresu určenú kupujúcim EMS  - pri odbere nad sumu  100 € bez DPH- 0 bez DPH €,
 4. d) osobný odber  tovaru na ktorejkoľvek filiálke - pri platbe vopred.

Článok VI.

Záruka a reklamácie

1) Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v dodacom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho www.eneos.sk  alebo v dodacom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch podľa obchoného zákoníka 6 mesiacov, podľa občianskeho zákovíka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 2) Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami , ako napríklad: úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

 3) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v ktorejkoľvek filiálke predávajúceho na území celej SR.

 4)  Kupujúcemu zaniká právo na reklamáciu v prípade, že:

 1. a) nepredloží doklady o zaplatení, dodací alebo záručný list, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. b) nedoručením reklamačného dokumentu opisujúceho závady,
 3. c) uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. j) poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom,

k)zásahom do tovaru neoprávnenou osobou  alebo neodbornou manipuláciou.

5)    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 6) V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

 7) K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný opis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. 

Článok VII

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

 7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť osobne do akejkoľvek filiálky predávajúceho na Slovensku. 

V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebovania a v pôvodnom obale.

 7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek  poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 7.4. Na tovar vracaný dodávateľovi po 10 dňoch od predaja bude účtovaný storno poplatok vo výške 20 percent.  

Článok VIII

Rozhodné právo

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne zmluvou alebo týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené, sa riadia slovenskými  vnútroštátnymi právnymi predpismi. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije.
 2. Všetky spory vzniknuté zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú riešiť s konečnou platnosťou Rozhodcovským súdom. 

Článok IX

Ochrana osobných údajov

1)    Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

Článok X

Záverečné ustanovenia

1) Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 2) Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

 3) Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

 4) Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

 5) Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku

6) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

IB – Auto, s.r.o. 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1 

Odbor technickej kontroly výrobkov

 
 
Free shipping

DOPRAVA ZADARMO

Pre objednávky nad 72,00 €
 
Money

VRÁTENIE TOVARU

Do 14 dní bez udania dôvodu
 
Phone

GARANCIA DODANIA

Na tovar skladom do 48 hodín
 
Phone

PODPORA 24/7

Hotline : +421 905 320 109
 

Kontakt na nás

IB-AUTO s.r.o.
SNP 1196/28 026 01 Dolný Kubín
IČO: 47592231, IČ/DPH: SK2023994654
Filialka: Stará Vajnorská 15/A, 821 04. Bratislava

telefón : +421 905 320 109
mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web : www.eolej.sk

Môj účet

Prihlásenie